Anadolu Tez Merkezi

HİZMETLERİMİZ

Yüksek Lisans Tezi

Yüksek lisans tezi, eğitim döneminin son aşaması olan ve en zorlu süreçtir. Ortaya atılan fikrin akademik literatüre “tez” olarak geçmesinin resmi halini temsil etmektedir. Kendi içinde aşamalardan oluşmaktadır. Yüksek Lisans Tezi Süreci genel olarak her üniversitede aynı ve şu şekildedir;


 • Tez önerisi yazımı

 • Tez yazımı

 • Tez savunma sınavı

 • Tez teslimi

 • YÖK tez merkezi

 •  

Enstitülerine bağlı lisansüstü programlarındaki yüksek lisans tez çalışmalarında yürütülen bilimsel standartların yerine getirilmesi, sistematik bilginin sağlanması ve öğrencilerin tezlerini raporlaştırması süreci içinde yaşamakta oldukları zorluklarla baş edebilmelerine yardım etmek için “tez önerisi yazımı”, “tez yazımı”, “tez savunma sınavı” ve “tez teslimi” aşamalarında yapılması gerekenler aşağıda yer almaktadır. Öğrencilerin bu adımları problemsiz biçimde takip etmeleri ve tamamlamaları için bu yazıyı dikkatlice incelemeleri onlara yardımcı olacaktır.

 

1. Tez Önerisi Yazımı

Yüksek lisans tezi yazımı “Tez Önerisi Yazımı” ile başlamaktadır. Tez öneri formunun özellikleri aşağıda açıklanmaktadır:


 • Tez önerisi, ilgili üniversitenin “Tez Öneri Formu Yazım Kılavuzu” veya “Tez Önerisi Yazım Kılavuzu” standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.

 • Tez önerisi, öğrenciler tarafınca, danışmanların dâhil olduğu anabilim dalı öğretim üyelerine sunulur ve gereken önerilerce revize edilerek geliştirilmelidir.

 • Bu aşamada genellikle Literatür Taraması ve Analiz Yöntemleri araştırılmalıdır.

 •  

 2. Tez Yazımı

Enstitüye sunulan tez önerisi ardından Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca kabul edilen tez önerisi ile öğrenci tez yazımı aşamasına geçebilir. Tez yazımı aşaması aşağıda açıklanmaktadır:

 


 • Tez konusuna uygun “İçindekiler” kısmı ve tezin “Giriş” bölümü öğretim üyesine sunulur ve gereken önerilerce revize edilerek geliştirilmelidir.

 • Tez, İlgili Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu esaslarına uygun yazılmalıdır.

 • Veri toplama aşamasına yönelik etik ve kurum izinleri-onaylarının alınması gerekmektedir. Bu süre zarfında gerekli izinler MEB/YÖK/Etik Kurul Araştırma İzin/Onay Süreci’ni ve Enstitü Yönetim Kurullarının Etik Kurul Onayı Süreci ile ilgili kararları dikkatlice incelenmelidir.

 •  

3. Tez Savunma Sınavı

 

Yüksek lisans tezi için tez savunma sınavından önce ve sınav günü yapılması gerekenler aşağıda açıklanmaktadır:

 

a) Tez Savunma Sınavı Öncesinde Yapılması Gerekenler


 • Bir tanesi (1) Enstitüye, diğer üç tanesi (3)   jüri üyelerine verilmek kaydıyla tezin dört (4) adet spiral ciltli kopyasının hazırlanması gerekmektedir.

 • Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ile tezler “Turnitin İntihali Engelleme Programı” üzerinden danışman tarafından taranmalıdır. İnceleme neticesinde ulaşılan raporun kapak sayfası ile alıntı/benzerlik yüzdesini saptayan sayfasının çıktısı alınarak ve tezin ilk teslimi anında Enstitüye teslim edilmelidir. Raporun bir çıktısı da tez kopyasının içerisinde jüri üyelerine teslim edilmelidir.

 • Danışmanın doldurduğu ve danışman ile anabilim dalı başkanı tarafınca imzalanmış olan Yüksek Lisans Tez Jürisi Önerisi Formu ile Yüksek Lisans Tezi (Spiral Ciltli Kopya) Teslim Formu Yönetim Kuruluna sunulacak şekilde tezin ilk teslimi esnasında Enstitüye teslim edilmelidir.

 • Tez Yazım Kılavuzu’na uygunluğunu belirleyen Tez Kontrol Listesi tamamlanarak öğrenci ve danışman tarafınca imzalanmalı ve Yönetim Kuruluna verilmek kaydıyla tezin ilk teslimi esnasında Enstitüye teslim edilmelidir.

 • Tezin diğer kopyaları Enstitü Yönetim Kurulu tarafınca onaylanmakta olan tez jüri üyelerine Jüri Üyeleri Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı imzalanması ile teslim edilmelidir ve tutanak kapsamında savunma sınavına girilmeden önce Enstitüye teslim edilmelidir.

 • Jüri üyeleri tarafınca en geç tez savunma sınavında Enstitüye verilmek üzere doldurulması gerekli olan Yüksek Lisans Tez İnceleme ve Değerlendirme Raporu’nun bir adet kopyası ve bu raporların tez kopyası içerisinde jüri üyelerine teslim edilmelidir. Aynı zamanda “Turnitin İntihali Engelleme Programı” incelenmeleri neticesinde saptanan raporun kapak sayfası ve alıntı/benzerlik yüzdelerini temsil eden sayfasının çıktısı da tez kopyasına dâhil ederek jüri üyelerine teslim edilmelidir.

 • Tez jüri önerisinin Enstitü Yönetim Kurulundan geçmesi sonrası genellikle en geç bir (1) aylık bir dönem içerisinde tez savunma sınavı gerçekleştirilmelidir.

 •  

b) Tez Savunma Sınavı Günü Yapılması Gerekenler

4. Tez Teslimi


 • Yüksek lisans tezi, savunmasının ardından (olursa danışman hoca ve jürinin verdiği revizyonlar yapılarak) Tez Yazım Kılavuzu’nun uygun olup olmadığı son kez kontrol edilerek Tez Kontrol Listesi standartlarına uyulmalıdır.

 • Yüksek lisans tezi, son kontrollerin ardından, ciltlenme öncesi gereken birimin sorumluluğunda şekilsel kontrole sunularak ve birimin sorumluğunun onayına sunulmalıdır.

 • Şekilsel kontrollerin tamamlanmasını ardından, üç (3) tanesi jüri üyelerine, bir (1) tanesi Enstitüye, bir (1) tanesi de Fakültenin kütüphanesine verilmek üzere en az beş (5) tane tez, Tez Yazım Kılavuzu esaslarına uygun olmak kaydıyla ciltli hale getirilmelidir. Ciltlenme işleminde Yüksek Lisans Tezi Dış Kapak Şablonu kullanımı gerçekleştirilmelidir.

 • Ciltlenme işlemi tamamlanmış olan tezler, öğrenciler tarafından ve danışmanlarca imzalanan Tez Kontrol Listesi, Kütüphane ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tez Paylaşımı İzin FormuYüksek Lisans Tez Teslim Formu ile üstünde anabilim dalı, eğitim programı, tez yazarının ismi, tez konu adı ve tez savunma tarihi bilgilerinin bulunduğu tez çalışmasının iki adet CD kopyası, en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim edilmek zorundadır.

 • Tez kapsamı dâhilinde MEB’e bağlı olan okullar üzerinde uygulanan ölçekler, anketler, formlar vs. çalışmaları yer alıyor ise bu kurumlara da verilmek üzere tezlerin birer tane CD kopyası oluşturularak Enstitüye teslim edilmek zorundadır.

 •  

YÖK tez merkezi üzerinden “Tez Veri Girişi İzin Formu” elde edilerek doldurulmalı ve enstitüye teslim edilmek zorundadır.

YÖK tez merkezi üzerinden sisteme, tezlerin bir (1) adet dijital kopyası yüklenir.

 

Diğer Hizmetlerimiz

Tez Yazdırma

Tez Danışmanlık

İntihal Oranı Düşürme

Tez Düzenleme Danışmanlığı

Ödev ve Proje Danışmanlığı

Literatür Taraması Danışmanlığı

Doktora Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Çeviri Hizmetleri